OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

General Reality, a.s., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, Zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10581, vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové adrese www.bytystredokluky.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uživatel, resp. Návštevník stránek tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním Osobních údajů Účastníkem, resp. Návštěvníkem stránek poskytnutých prostřednictvím stránek správci, kterým je Provozovatel a souhlasí s tím, aby Osobní údaje Uživatele, resp. Návštěvníka stránek byly Provozovatelem, jeho zaměstnancem a/nebo jím pověřeným obchodním partnerem zpracovány a použity. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou od jeho poskytnutí. 
 2. Uživatelem, resp. Návštěvníkem stránek stanovený účel zpracování Osobních údajů Uživatele, resp. Návštěvníka stránek je použití Osobních údajů  pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů (Uživateli, resp. Návštěvníku stránek) prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro marketingové a obchodní potřeby Provozovatelem a jeho smluvních partnerů.
 3. V případě, že Uživatel, resp. Návštěvník stránek přímo a účinně zašle Provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Provozovatelem nadále zasílány, je Provozovatel povinen zdržet se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

 4. Uživatel, resp. Návštěvník stránek prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a prohlašuje, že všechny Osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 5. Uživatel, resp. Návštěvník stránek prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obchodního vztahu.

 6. Provozovatel prohlašuje, že bude Osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nimž disponuje užívacími právy (způsob zpracování). 

 7. Souhlas Uživatele, resp. Návštěvníka stránek je svobodné a vědomé právní jednání, jehož obsahem je svolení subjektu údajů (Uživatele, resp. Návštěvníka stránek) se zpracováním Osobních údajů.

 8. Výklad pojmů

  "Uživatel" či "Návštěvník stránek" znamená fyzickou osobu, která za účelem využívání služeb General Reality, a.s. navštíví a využije stránky www.bytystredokluky.cz

  "Provozovatel" je provozovatel webových stránek www.general-reality.cz, General Reality, a.s., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, Zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10581.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle ustanovení § 1811 OZ

Provozovatel tímto informuje Uživatele, resp. Klienty, že:

Adresa pro doručování písemností Provozovateli je General Reality, a.s., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1.

Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je: info@general-reality.cz

Provozovatel dodržuje právní předpisy platné v České republice.

Provozovatel kromě mimosoudního řešení sporů ČOI nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Provozovatel webu a držitel práv užití

1.1 Autorská práva k těmto (www.bytystredokluky.cz) webovým stránkám (dále jen „web“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, General reality, a.s., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10581, vyjma případně udělených licenčních oprávnění ve prospěch třetí osoby. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.

2. Ochrana autorských práv

2.1 Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat.

2.2 Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele.

2.3 Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

3.1 Provozovatel se přiměřeně vynasnaží, aby do těchto webových stránek začlenil aktuální a přesné informace, avšak Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací.

3.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách.

3.3 Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu.

3.4 Tento web je poskytován jako služba jeho návštěvníkům. Provozovatel má právo kdykoliv bez předchozího upozornění jeho obsah upravovat.

Poslední aktualizace proběhla dne 29.3.2017